top of page

แนวทางการรักษาทางทันตกรรมในภาวะที่มีการระบาดชองเชื้อ COVID-19

การคัดกรองผู้ป่วย

ซักถามประวัติการเดินทางจากผู้ป่วยในช่วง 14 วันที่ผ่านมา ดังนี้

> ประวัติมีไข้ อุณหภูมิมากกว่า 37.5 องศา อ่อนเพลีย มีอาการทางเดินหายใจ หายใจลำบาก

> เพิ่งเดินทางกลับมาจากต่างประเทศ ที่มีการระบาดของโรค COVID-19

> มีประวัติใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่เป็นโรค COVID-19

> ประกอบอาชีพที่สัมพันธ์กับผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดของ COVID-19

bottom of page